{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Moravský kras: Obec Jedovnice

Historie obce souvisí s osídlováním kraje slovanským obyvatelstvem, živícím se zemědělstvím a dobýváním železné rudy. Za zakladatele jedovnického panství a současně rodu pánů z Holštejna je považován Crha z Čeblovic. Pocházel z Tišnovska a vyznamenal se statečným postojem proti Tatarům. Za to byl jmenován rytířem krále Václava I.

Stará pověst vypráví o původu jména obce Jedovnice, a souvisí s příjezdem Crhy. Tehdy měla ves asi 15 domků, jejichž obyvatelé se živili zemědělstvím, rybolovem a pálením dřeva v milířích pro rudické železáře. Crha se zeptal jednoho starce, jak se vesnice jmenuje a ten odpověděl, že ves zatím jméno nemá. Na to Crha reagoval v horáckém nářečí: „Tak já teda jedo v nic?“ A rozhodl se, že obec pojmenuje Jedovnice.

V okolí bylo v minulosti několik obcí, které již před několika staletími zanikly. Nejvýznamějšími z nich byly osady Bastřec, Budkovan a Vilémov. Smrtí Crhy v roce 1308 se osiřelé panství Jedovnice dostalo do rukou pánů z Lipé. Za doby jejich spravování zde bylo centrum obchodníků, řemeslníků, vzkvétal rybolov, k dostání byly výrobky rudických železářů. R. 1335 byly Jedovnice povýšeny na městečko a byl jim udělen znak s modrým jelenem v červeném poli.

Poté jedovnické panství vystřídalo několik majitelů. Jedovnice zažily útrapy třicetileté války, řádění Švédů i morovou ránu. R. 1743 se na panství přiženil hrabě Antonín Salm, který se později stal majitelem rájeckých statků. Zakládal hamry, uvedl do provozu první dvě hutě. V Jedovnicích vznikly kolonie dělnických domků - dnešní Chaloupky. R. 1811 byl správou panství pověřen Hugo Salm. R. 1822 zachvátil obec zhoubný požár, který zničil kostel s farou a radnici. V r. 1848 byla obci dána samospráva.

Z kulturních památek je nejvýznamější pozdně gotický kostel, postavený v 16. století namísto původního dřevěného. V roce 1848 vznikla v Jedovnicích jedna z prvních národních besed, dokonce jedna z prvních na Moravě. Za první republiky se Jedovnice staly vyhledávaným rekreačním místem.

Jedovnické rybníky - nejstarší zmínka o rybnících je z r. 1371, kdy vznikla vedle Jedovnic ves Budkovany, se kterou se spojují Budkovanské rybníky. Na polích pod Harbechem byl založen r. 1437 rybník názvem Tunklovský. Několik století jsou staré i rybníky Dymák a Floriánek, které sloužily k pohonu mlýna a hutí. Další známý rybník byl Veselský a Dvorský. Ty však už byly zrušeny. V minulosti sloužily rybníky jako laciný a jediný zdroj energie k pohonu strojů. Jejich hlavní náplní však byl chov ryb.
První zpráva o výlovu rybníka Olšovce je z roku 1900. Každoroční výlov tohoto rybníka se koná dodnes, a to v měsíci říjnu. Rybníky Olšovec a Budkovan jsou od r. 1931 v majetku obce. V roce 1967 byl rybník Olšovec prohlášen rybníkem rekreačním. Rybník Budkovan byl upraven a místo jednoho rybníka vznikly tři. Jejich názvy jsou Budkovan, Vrbový a Dubový.

V Jedovnicích se v průběhu září pravidelně konají na rybníku Olšovci Mezinárodní závody motorových člunů.

Informace poskytl: Obecní úřad Jedovnice

Jedovnice
Jedovnice
Jedovnice
Jedovnice
Jedovnice
Jedovnice

linka


publikováno: 22.7.2004