{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Protisoutěžní jednání postihlo tisíce zákazníků

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář svým druhostupňovým rozhodnutím uložil pravomocně pokutu ve výši 12 milionů korun společnosti Linde Technoplyn. Tato společnost porušila zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že zneužila své dominantní postavení na újmu soutěžitelů i spotřebitelů, neboť vytvořila bariéry pro rozvoj konkurence na trhu dodávek technických plynů v lahvích.

1. Předmětné smlouvy o dodávkách obsahují závazek, že zákazník odebere celkovou spotřebu technických plynů uvedených ve smlouvě výlučně od společnosti LINDE.

Ustanovení o výhradním odběru zcela zjevně brání rozvoji konkurenčního prostředí, neboť takto zavázaný zákazník nemohl ani část objemu svých odběrů technických plynů realizovat prostřednictvím jiných dodavatelů. Aplikace těchto závazků vedla k omezení odběratele ve volbě zdroje svých dodávek, když jejich cílem bylo faktické a dlouhodobé připoutání si druhé smluvní strany. Ve vztahu ke konkurentům společnosti LINDE byla vytvořena překážka vstupu na trh, což vedlo k upevnění pozice dominantního soutěžitele a tím k narušení hospodářské soutěže. Tento způsob zavazování zákazníků se jeví pokud jde o protisoutěžní účinky jako zvlášť závažný vzhledem k množství uzavřených smluv. Závazky k výlučnému odběru byly obsaženy ve více než 5500 smlouvách. Protisoutěžní charakter těchto závazků byl navíc umocněn tím, že společnost LINDE mohla kdykoliv uplatnit smluvní pokutu ve výši až 200 tisíc Kč za jejich porušení.

2. Uplatňování rozdílných cenových podmínek pro srovnatelné kategorie zákazníků, čímž byla způsobena újma těm, s nimiž byly dohodnuty ceny vyšší.

Rozdíly mezi cenami jednotlivých zákazníků činí od cca 40 % do 100 % interních ceníkových cen, a to aniž by k tomu LINDE mělo objektivní důvod. Ceny sjednané se zákazníky s obdobným ročním odběrem technických plynů se u jednoho výrobku, tedy u shodného plnění, odlišují až o 100 % - bez ohledu na obrat zákazníka. Jednáním LINDE byla způsobena újma těm, kteří hradili ceny vyšší než zákazníci s obdobným objemem odběru. Jednáním účastníka řízení však byla nepřímo způsobena újma i jeho konkurentům.

Ve správním řízení bylo nepochybně prokázáno, že účastník řízení svým jednáním zneužil dominantního postavení na trhu dodávek technických plynů v lahvích, i když nebyl prokázán přímý úmysl. Z hlediska závažnosti porušení zákona byl zohledněn fakt, že jednáním účastníka řízení bylo přímo dotčeno několik tisíc jeho zákazníků. Došlo tak od 1.2. 1997 do konce roku 2002 k závažnému porušení zákona, neboť jednání LINDE mělo negativní dopad nejen na hospodářskou soutěž, ale zejména na zákazníky - spotřebitele.

Josef Bednář


publikováno: 19.10.2004
Internetový marketing a SEO optimalizace na míru. Čerpáme z dlouholetých zkušeností.