{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona ÚOHS: Konference o hospodářské soutěži

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář zahájil v pondělí 9. května v Praze v hotelu Karel IV. konferenci „EU Competition Law Update“ (Modernizované evropské soutěžní právo). Dvoudenní konference se vedle zástupců zahraničních soutěžních úřadů účastní především představitelé významných mezinárodních společností.

„V období prohlubující se globalizace získává stále více soutěžních problémů mezinárodní charakter a soutěžní politika musí na tuto skutečnost adekvátně reagovat. Jak na úrovni národní, tak na úrovni komunitární je stále citelnější potřeba podpory zaměstnanosti, produktivity, růstu a výsledné konkurenceschopnosti evropské ekonomiky.

Plné rozvinutí potenciálu rozšířené Evropské unie může být dosaženo pouze v podmínkách férové soutěže na celém vnitřním trhu. Příslibem pro dosažení takového stavu je dosud největší reforma komunitárního i národního soutěžního práva a vytvoření Evropské soutěžní sítě.

Soutěžní úřady a tím i soutěžní prostředí EU nově profitují z dosud bezprecedentní úrovně vzájemné komunikace, většího pole působnosti a rozsahu nástrojů, které mají k dispozici. Otevírají se nové možnosti pro uplatňování aktivní soutěžní politiky zaměřené na odstraňování nejzávažnějších překážek pro rozvoj soutěže.

Skutečnou bilanci v tomto ohledu bude zřejmě možné provést až za několik dalších let,“ uvedl ve své přednášce předseda Josef Bednář.

Soutěžní právo České republiky je od počátku své moderní éry v roce 1991 založeno na soutěžních pravidlech Evropského společenství. Během své více než třináctileté existence ÚOHS kontinuálně využíval rozhodovací praxi Evropské komise i Evropského soudního dvora ve své rozhodovací činnosti a prosazování soutěžního práva.

Český soutěžní úřad dosud sám zahájil šetření čtyř případů porušení soutěžních pravidel Evropských společenství. „Geografická poloha naší země ve středu Evropy a blízkost významných evropských trhů do budoucna zároveň umožňuje očekávat nárůst počtu případů s dopadem na obchod mezi členskými státy.

Naším prvním případem řešeným podle soutěžních pravidel Smlouvy ES bylo zneužití dominance v klíčovém a dynamicky se rozvíjejícím sektoru telekomunikací. První případ, v němž bylo rozhodnuto podle článku 82 českým soutěžním úřadem, je zároveň šestnáctým rozhodnutým případem v rámci ECN a prvním případem ukončeným v nově přistoupivších zemích,“ konstatoval předseda Josef Bednář.

Zajištění toho, aby ochrana hospodářské soutěže přinášela výhody všem zainteresovaným stranám, patří mezi klíčové cíle činnosti ÚOHS.

„Na druhé straně jsem přesvědčen, že činnost soutěžního úřadu nesmí být malými ani velkými soutěžiteli považována za neopodstatněné a šikanující zásahy státu do podnikatelské svobody, ale za zcela přirozenou a neoddělitelnou součást dobře fungující tržní ekonomiky a za obranu proti těm, kteří nedodržují stanovená pravidla. Mám za to, že stále více zdůrazňovaným elementem moderní antimonopolní politiky je větší svoboda v hospodářské soutěži spojená s „dobrovolným“ dodržováním práva ze strany soutěžitelů. Nicméně, při výskytu porušení soutěžních pravidel ať již v nejzávažnější formě kartelových dohod nebo ve formě jiných závažných protisoutěžních praktik, je nezbytné prosazovat soutěžní právo co možná nejrychleji a nejúčinněji,“ dodal předseda Josef Bednář.

odbor tisku a informací ÚOHS

Josef Bednář


publikováno: 10.5.2005
Tvorba webdesignu na míru. Čerpáme z dlouholetých zkušeností.

Internetový marketing a SEO optimalizace na míru. Čerpáme z dlouholetých zkušeností.