{*hlaska kvuli adSense staticka verye je v souboru cz.js v /js/cz.js na poslat-prani.cz*}
ikona  ikona  ikona  ikona 
Blansko

ikona Volby: Způsob hlasování

Podle ust. § 34 může volič hlasovat pro celou volební stranu nebo pro jednotlivé kandidáty (i z různých volebních stran), nejvýše však 25 kandidátů.

Jak můžete hlasovací lístek upravit

• na hlasovacím lístku označit křížkem pouze jednu volební stranu ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany. Tím volič hlasuje pro všechny kandidáty označené volební strany

• na hlasovacím lístku označit křížkem pouze jednu volební stranu ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany. Zároveň může označit u ostatních volebních stran v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále kandidáty označené volební strany, do počtu 25 členů zastupitelstva v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. (Například označím volební stranu s 25 kandidáty a současně 5 jednotlivých kandidátů z jiných volebních stran. Zvolil jsem tím 5 jednotlivých kandidátů z ostatních volebních stran a prvních 20 kandidátů z označené volební strany)

• na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasujete, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran (nejvýše však 25 kandidátů)

Volič po prokázání totožnosti a státního občanství ČR ve volební místnosti obdrží úřední obálku a je povinen se odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, komise hlasování neumožní (ust. § 33).

V určeném prostoru vloží volič vyplněný hlasovací lístek do úřední obálky a potom tuto obálku vhodí před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Podle ust. § 41 je neplatný ten hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise.

Hlas voliče je neplatný:

1. jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta
2. označil-li na hlasovacím lístku ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu
3. označil-li na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více než 25 kandidátů
4. jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky
5. jestliže je hlasovací lístek přetržen
6. je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce

Volič bude volit podle místa svého trvalého pobytu ve volební místnosti volebního okrsku, stanovené Oznámením starostky o dni a místě konání voleb do zastupitelstva obce.

Při zjišťování výsledku voleb za celou obec se nejdříve spočítá celkový počet platných hlasů pro každou volební stranu (pokud volební strana získá méně než 5 % platných hlasů, k jejímu výsledku již nadále nepřihlíží, je vyřazena z dalšího rozpočítávání mandátů). Potom se podle daného vzorce určí počet mandátů pro danou volební stranu a v závěrečné fázi se k takto určeným mandátům přiřadí jména kandidátů.

Více informací na www.volby.cz


publikováno: 20.10.2006